fbpx

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne decorglass.sk je obchodná spoločnosť Decor – Glass s.r.o., IČO: 36 578 215, DIČ: SK2021809801, IČ DPH SK2021809801, so sídlom Dénešova 79, 040 23 Košice, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14771/V, e- mailová adresa: decorglass@decorglass.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“, alebo aj ako „predávajúci“).
 2. Predmetný internetový obchod na doméne decorglass.sk je zriadený ako veľkoobchod, a je určený výlučne pre tretie osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi živnosti.
 3. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a treťou osobou- obchodným partnerom, ktorý je prevádzkovateľom živnosti, a ktorá navštívi e- shop za účelom prehliadania, registrácie a zakúpenia predávajúcim ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len ako „kupujúci“).
 4. Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich obchodných podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto obchodné podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby (ďalej len “kúpna zmluva”), ktorá sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami, alebo predmetné obchodné podmienky neakceptovať, a kúpnu zmluvu neuzavrieť.

 

Článok II.

Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci môže po svojej registrácii obsahujúcej uvedenia obchodného mena kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, e-mailového a telefonického kontaktu kupujúceho, miesta podnikania, alebo sídla kupujúceho, a pridelení prístupového hesla predávajúcim uskutočniť svoju objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach e- shopu.
 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak po registrácii obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru, alebo druhu a rozsahu objednávanej služby, a miesto dodania tovaru- dodacie miesto.
 3. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim (ďalej len „návrh“). Doručenie automatizovanej e- mailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až momentom, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky.
 4. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob, dočasnej nedostupnosti služby, alebo iných objektívnych dôvodov pre ktoré nie je v možnostiach predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar, alebo službu. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

 

Článok III.

Kúpna cena za tovar či službu a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena za tovar, či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach e- shopu, a v e- mailovej sumarizácii objednávky.
 2. Kúpna cena za tovar alebo služby zahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, pokiaľ je objednávka vyššia ako 300,- EUR. V prípade objednávky do 300,- EUR sa účtujú kupujúcemu náklady na prepravu do miesta dodania.
 3. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za kupujúcim objednaný tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.
 4. Kúpna cena je splatná
 5. a) do 3 dní odo dňa dodania tovaru alebo poskytnutia služby kupujúcemu v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,
 6. b) v momente prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby kúpnej ceny pri dodaní tovaru na dobierku.
 7. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo platby hotovostným vkladom na účet predávajúceho, alebo prevzatím kúpnej ceny predávajúcim v prípade platby v hotovosti.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 

 1. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od dátumu vykonania objednávky.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný tovar v mieste dodania prevziať.
 3. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia a úhrady kúpnej ceny.
 4. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť, ako aj prípadné poškodenie obalu tovaru pri jeho prevzatí, a obsah zásielky do 24 hodín od momentu prebratia zásielky kupujúcim.

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady

a reklamácia vád tovaru alebo služby

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať v súlade s platnými právnymi predpismi, a na základe písomnej reklamácie a fotodokumentácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho.
 3. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:
 • kód produktu,
 • uvedenie počtu poškodených alebo chýbajúcich položiek,
 • fotodokumentáciu poškodených položiek,
 • vymedzenie dôvodov reklamácie a reklamovaných vád,
 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľav z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si kupujúci uplatnil. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
 5. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané výlučne na jeho e- mailovú adresu.

 

Článok VI.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

 

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva predávajúci ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa, a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto Dotknutou osobou dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky, či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

 

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

 

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené, a s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

 

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov.

 

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Článok VII.

Služby spojené s individuálnym zákazníckym účtom kupujúceho

 

Služby spojené s vytvorením individuálneho zákazníckeho účtu kupujúceho spočívajú v bezplatnej registrácii kupujúceho, ktorá mu umožní:

 • získať prístup do zákazníckej zóny na základe individuálne prideleného prihlasovacieho hesla
 • uskutočňovať budúce nákupy či dopyty bez nutnosti opakovaného zadávania údajov
 • vytvárať a spravovať históriu objednávok
 • zúčastňovať sa akcií a vernostných programov predávajúceho
 • získavanie informácií o produktoch a službách predávajúceho a jeho partnerov (newsletter).

Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá kupujúceho. Predávajúci môže účet kupujúceho zrušiť, pokiaľ kupujúci tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto obchodných podmienok.

 

Kupujúci svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení účtu kupujúceho dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok, a že účet kupujúceho nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo e- mailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia e- mailu, najneskôr však v 10. deň po ich odoslaní.
 2. Všetky právne vzťahy zmluvných strán sa na základe dohody zmluvných strán uzatvorenej v súlade s čl. 3 Rímskeho dohovoru zverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie riadia právom Slovenskej republiky.
 3. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, prípadne zmluvou medzi zmluvnými stranami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení), zák.č. 22/2004 Z.z. (Zákon o elektronickom obchode), ako aj súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
 4. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok, alebo zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami sú, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu sa stanú neplatné, neúčinné, alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevynutiteľnosť ich ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. V prípade pokiaľ sú určité právne vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené zároveň v osobitnej zmluve, ako aj v týchto obchodných podmienkach, a to spôsobom, že nemôžu predmetné ustanovenia zmluvy ako aj obchodných podmienok pri sebe obstáť majú prednosť príslušné ustanovenia osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 6. Kupujúci nie je oprávnený svoje práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu s predávajúcim postúpiť, previesť, alebo akýmkoľvek preniesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu predávajúceho. Predávajúci je oprávnený svoje práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu s kupujúcim postúpiť, previesť, alebo akýmkoľvek preniesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, ktorá sa stáva platnou a účinnou dňom zverejnenia a sprístupnenia ich nového znenia na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že povinnosť predávajúceho oboznámiť kupujúceho so zmenami týchto obchodných podmienok a doručovaciu povinnosť si predávajúci splní zverejnením obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho.
 8. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia pre Košický kraj.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.04.2020.