logo

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 002/2021 PRE KONEČNÉHO SPOTREBITEĽA (MALOOBCHOD)

www.decorglass.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu  umiestneného na doméne www.decorglass.sk a predávajúcim je obchodná spoločnosť Decor - Glass s.r.o., IČO: 36 578 215, DIČ: SK2021809801, IČ DPH SK2021809801, so sídlom Kvetná 2, 04420 Malá Ida, Košice - okolie, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14771/V, e- mailová adresa: decorglass@decorglass.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“, alebo aj ako „predávajúci“).

Kontakty: decorglass@decorglass.sk
Zákaznícka linka: +421 905 351 864

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, 

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor 
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95

 

 1. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a treťou osobou- kupujúcim , ktorý je spotrebiteľom, a ktorá navštívi e- shop za účelom prehliadania, registrácie a zakúpenia predávajúcim ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len ako „kupujúci“).

 2. Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich obchodných podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto obchodné podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby (ďalej len "kúpna zmluva"), ktorá sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami, alebo predmetné obchodné podmienky neakceptovať, a kúpnu zmluvu neuzavrieť.

 

Článok II.

Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci môže po svojej registrácii obsahujúcej uvedenia mena a priezviska kupujúceho, e-mailového a telefonického kontaktu kupujúceho, trvalého pobytu kupujúceho, a pridelení prístupového hesla predávajúcim uskutočniť svoju objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach e- shopu.

 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak po registrácii obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru, alebo druhu a rozsahu objednávanej služby, a miesto dodania tovaru- dodacie miesto.

 3. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim (ďalej len „návrh“). Doručenie automatizovanej e- mailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až momentom, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky.

 4. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob, dočasnej nedostupnosti služby, alebo iných objektívnych dôvodov pre ktoré nie je v možnostiach predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar, alebo službu. Na uzatvorenie zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo služby, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru alebo služby dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 6. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese  decorglass@decorglass.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodne, zašle predávajúcemu spolu s tovarom kupujúcim podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, svojej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu vedeného v banke pre finančné vysporiadanie.

 7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 8. Kupujúci zašle zakúpený tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť Kuriérom 123 na adresu: Decor - Glass s.r.o., IČO: 36 578 215, so sídlom Milhosť 123, 044 58 Milhosť. Pred odoslaním balíka nás kontaktujte telefonicky. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

 11. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhradu najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 12. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený späť predávajúcemu.

 13. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
  Tovar naspäť nám posielajte Kuriérom 123 na adresu Decor Glass s.r.o., Milhosť 123, 044 58 Milhosť. Tovar posielaný iným spôsobom neakceptujeme a nepreberáme.
  Za poškodenie tovaru počas cesty ku nám naspäť zodpovedá odosielajúci.

 14. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné, a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu, a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 15. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok III.

Kúpna cena za tovar či službu a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena za tovar, či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach e- shopu, a v e- mailovej sumarizácii objednávky.

 2. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 3. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 4. Bežná cena znamená cenu za tovar, za ktorú predmetný tovar ponúka predávajúci bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

 5. Kúpna cena za tovar alebo služby zahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, pokiaľ je celková cena objednávky vyššia ako 300,- EUR. V prípade objednávky do 300,- EUR vrátane, sa účtujú kupujúcemu náklady na prepravu do miesta dodania.

 6. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za kupujúcim objednaný tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.

 7. Kúpna cena je splatná

a) do 3 dní odo dňa dodania tovaru alebo poskytnutia služby kupujúcemu v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,

b) v momente prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby kúpnej ceny pri dodaní tovaru na dobierku.

 1. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo platby hotovostným vkladom na účet predávajúceho, alebo prevzatím kúpnej ceny predávajúcim v prípade platby v hotovosti.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 

 1. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od dátumu vykonania objednávky.

 2. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný tovar v mieste dodania prevziať.

 3. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia a úhrady kúpnej ceny.

 4. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť, ako aj prípadné poškodenie obalu tovaru pri jeho prevzatí, a obsah zásielky do 24 hodín od momentu prebratia zásielky kupujúcim.

 5. V prípade, že kupujúci objednal na dobierku a objednanú zásielku (resp. paletovú zásielku) neprevzal, predávajúci má právo spätne účtovať poplatok za prepravu tam aj späť plus stojné na depe.

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady

a reklamácia vád tovaru alebo služby

(reklamačný poriadok)

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v zmysle platných právnych predpisov (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiace platné právne predpisy).

 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať v súlade s platnými právnymi predpismi, a na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho uplatnenej v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 3. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

 4. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 6. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ- kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi- kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ- kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ- kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 10. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka, tak, že umiestnil tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ- kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom, alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci v danom prípade od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 13. Reklamácia sa uplatňuje Kurierom 123 na adresu Decor - Glass s.r.o., IČO: 36 578 215, Milhosť 123, 044 58 Milhosť.

 14. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a reklamačný formulár.

 15. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

 16. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predávajúceho, zaistí záručnú opravu predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

 17. Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

 18. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 19. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

 20. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 21. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

 22. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

 23. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

 24. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

a.) porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

b.) používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

 1. V prípade, že kupujúci- spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci- spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci- spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci- spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je vyššie špecifikovaná Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 2. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 5. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

 6. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.

 7. Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

 9. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

 10. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

 12. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Článok VI.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

 

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva predávajúci ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa, a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto Dotknutou osobou dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 

 

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky, či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

 

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

 

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené, a s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

 

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov.

 

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Článok VII.

Služby spojené s individuálnym zákazníckym účtom kupujúceho

 

Služby spojené s vytvorením individuálneho zákazníckeho účtu kupujúceho spočívajú v bezplatnej registrácii kupujúceho, ktorá mu umožní:

 

 • získať prístup do zákazníckej zóny na základe individuálne prideleného prihlasovacieho hesla

 • uskutočňovať budúce nákupy či dopyty bez nutnosti opakovaného zadávania údajov

 • vytvárať a spravovať históriu objednávok

 • zúčastňovať sa akcií a vernostných programov predávajúceho

 • získavanie informácií o produktoch a službách predávajúceho a jeho partnerov (newsletter).

 

Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá kupujúceho. Predávajúci môže účet kupujúceho zrušiť, pokiaľ kupujúci tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto obchodných podmienok.

 

Kupujúci svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení účtu kupujúceho dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok, a že účet kupujúceho nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo e- mailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia e- mailu, najneskôr však v 10. deň po ich odoslaní.

 2. Všetky právne vzťahy zmluvných strán sa na základe dohody zmluvných strán uzatvorenej v súlade s čl. 3 Rímskeho dohovoru zverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie riadia právom Slovenskej republiky.

 3. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne zmluvou medzi zmluvnými stranami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák.č. 40/1964 Zb. v platnom znení), zák.č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zák.

 4. . 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zák.

 5. . 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a zák.

 6. . 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ako aj súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

 7. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami sú, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu sa stanú neplatné, neúčinné, alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevynutiteľnosť ich ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 8. V prípade pokiaľ sú určité právne vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené zároveň v osobitnej zmluve, ako aj v týchto všeobecných obchodných podmienkach, a to spôsobom, že nemôžu predmetné ustanovenia zmluvy ako aj všeobecných obchodných podmienok pri sebe obstáť majú prednosť príslušné ustanovenia osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

 9. Kupujúci nie je oprávnený svoje práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu s predávajúcim postúpiť, previesť, alebo akýmkoľvek preniesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu predávajúceho. Predávajúci je oprávnený svoje práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu s kupujúcim postúpiť, previesť, alebo akýmkoľvek preniesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorá sa stáva platnou a účinnou dňom zverejnenia a sprístupnenia ich nového znenia na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že povinnosť predávajúceho oboznámiť kupujúceho so zmenami týchto všeobecných obchodných podmienok a doručovaciu povinnosť si predávajúci splní zverejnením všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho.

 11. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj.

 12. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 13. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021, a voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY- VEĽKOOBCHOD 001/2021 (platné pre iných prevádzkovateľov živností)

www.decorglass.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne www.decorglass.sk je obchodná spoločnosť Decor - Glass s.r.o., IČO: 36 578 215, DIČ: SK2021809801, IČ DPH SK2021809801, so sídlom Kvetná 2, 04420 Malá Ida, Košice - okolie, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14771/V, e- mailová adresa: decorglass@decorglass.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“, alebo aj ako „predávajúci“).

 2. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a treťou osobou- obchodným partnerom, ktorý je prevádzkovateľom živnosti, a ktorá navštívi e- shop za účelom prehliadania, registrácie a zakúpenia predávajúcim ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len ako „kupujúci“).

 3. Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich obchodných podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto obchodné podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby (ďalej len "kúpna zmluva"), ktorá sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami, alebo predmetné obchodné podmienky neakceptovať, a kúpnu zmluvu neuzavrieť.

 

Článok II.

Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci môže po svojej registrácii obsahujúcej uvedenia obchodného mena kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, e-mailového a telefonického kontaktu kupujúceho, miesta podnikania, alebo sídla kupujúceho, a pridelení prístupového hesla predávajúcim uskutočniť svoju objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach e- shopu.

 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak po registrácii obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru, alebo druhu a rozsahu objednávanej služby, a miesto dodania tovaru- dodacie miesto.

 3. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim (ďalej len „návrh“). Doručenie automatizovanej e- mailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až momentom, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky.

 4. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob, dočasnej nedostupnosti služby, alebo iných objektívnych dôvodov pre ktoré nie je v možnostiach predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar, alebo službu. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

 

Článok III.

Kúpna cena za tovar či službu a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena za tovar, či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach e- shopu, a v e- mailovej sumarizácii objednávky.

 2. Kúpna cena za tovar alebo služby zahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, pokiaľ je objednávka vyššia ako 300,- EUR. V prípade objednávky do 300,- EUR sa účtujú kupujúcemu náklady na prepravu do miesta dodania.

 3. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za kupujúcim objednaný tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.

 4. Kúpna cena je splatná

a) do 3 dní odo dňa dodania tovaru alebo poskytnutia služby kupujúcemu v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,

b) v momente prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby kúpnej ceny pri dodaní tovaru na dobierku.

 1. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo platby hotovostným vkladom na účet predávajúceho, alebo prevzatím kúpnej ceny predávajúcim v prípade platby v hotovosti.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 

 1. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od dátumu vykonania objednávky.

 2. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný tovar v mieste dodania prevziať.

 3. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia a úhrady kúpnej ceny.

 4. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť, ako aj prípadné poškodenie obalu tovaru pri jeho prevzatí, a obsah zásielky do 24 hodín od momentu prebratia zásielky kupujúcim.

 5. V prípade, že kupujúci objednal na dobierku a objednanú zásielku (resp. paletovú zásielku) neprevzal, predávajúci má právo spätne účtovať poplatok za prepravu tam aj späť plus stojné na depe.

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady

a reklamácia vád tovaru alebo služby

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať v súlade s platnými právnymi predpismi, a na základe písomnej reklamácie a fotodokumentácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho. Tovar naspäť nám posielajte Kuriérom 123 na adresu Decor Glass s.r.o., Milhosť 123, 044 58 Milhosť. Tovar posielaný iným spôsobom neakceptujeme a nepreberáme.

 3. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

 • kód produktu,

 • uvedenie počtu poškodených alebo chýbajúcich položiek,

 • fotodokumentáciu poškodených položiek,

 • vymedzenie dôvodov reklamácie a reklamovaných vád,

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľav z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 2. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si kupujúci uplatnil. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

 5. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané výlučne na jeho e- mailovú adresu.

 

Článok VI.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

 

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva predávajúci ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa, a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto Dotknutou osobou dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky, či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

 

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

 

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené, a s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

 

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov.

 

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

 

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

 

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Článok VII.

Služby spojené s individuálnym zákazníckym účtom kupujúceho

 

Služby spojené s vytvorením individuálneho zákazníckeho účtu kupujúceho spočívajú v bezplatnej registrácii kupujúceho, ktorá mu umožní:

 • získať prístup do zákazníckej zóny na základe individuálne prideleného prihlasovacieho hesla

 • uskutočňovať budúce nákupy či dopyty bez nutnosti opakovaného zadávania údajov

 • vytvárať a spravovať históriu objednávok

 • zúčastňovať sa akcií a vernostných programov predávajúceho

 • získavanie informácií o produktoch a službách predávajúceho a jeho partnerov (newsletter).

Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá kupujúceho. Predávajúci môže účet kupujúceho zrušiť, pokiaľ kupujúci tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto obchodných podmienok.

 

Kupujúci svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení účtu kupujúceho dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok, a že účet kupujúceho nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo e- mailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia e- mailu, najneskôr však v 10. deň po ich odoslaní.

 2. Všetky právne vzťahy zmluvných strán sa na základe dohody zmluvných strán uzatvorenej v súlade s čl. 3 Rímskeho dohovoru zverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie riadia právom Slovenskej republiky.

 3. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, prípadne zmluvou medzi zmluvnými stranami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení), zák.č. 22/2004 Z.z. (Zákon o elektronickom obchode), ako aj súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

 4. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok, alebo zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami sú, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu sa stanú neplatné, neúčinné, alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevynutiteľnosť ich ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 5. V prípade pokiaľ sú určité právne vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené zároveň v osobitnej zmluve, ako aj v týchto obchodných podmienkach, a to spôsobom, že nemôžu predmetné ustanovenia zmluvy ako aj obchodných podmienok pri sebe obstáť majú prednosť príslušné ustanovenia osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

 6. Kupujúci nie je oprávnený svoje práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu s predávajúcim postúpiť, previesť, alebo akýmkoľvek preniesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu predávajúceho. Predávajúci je oprávnený svoje práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu s kupujúcim postúpiť, previesť, alebo akýmkoľvek preniesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, ktorá sa stáva platnou a účinnou dňom zverejnenia a sprístupnenia ich nového znenia na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že povinnosť predávajúceho oboznámiť kupujúceho so zmenami týchto obchodných podmienok a doručovaciu povinnosť si predávajúci splní zverejnením obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho.

 8. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia pre Košický kraj.

 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021.

 Otváracie hodiny
Ohľadne otváracích hodín sa informujte u nás telefonicky. Po telefonickej dohode je možné si dohodnúť presný termín.
Kontakty
Decor Glass s.r.o.
Milhosť 123,
044 58 Milhosť

© Všetky práva vyhradené - www.decorglass.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.decorglass.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť